Điều này vẫn tốt, khi nhà lãnh đạo bán lẻ JCPenny giảm 71%, kém thị trường 68 điểm.Tóm lại, tôi chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động hàng ngày ngay từ đầu, sau đó tiếp quản ba kênh độc lập tập trung vào nội dung theo định hướng chất lượng, tập trung vào người dùng mới đang hoạt động và tập trung vào việc giữ chân người dùng. Cuối cùng, tôi đã làm được điều đó. Nó là kế hoạch nội dung của cảnh.

Sếp tự mình làm, anh ấy hiểu và để ý đến, dù là tuyển dụng hay thuyên chuyển nhân sự nội bộ đều không thành vấn đề.