(He Chaoyi) in your cart (Fang Yiping)
Tôi ở đây để trò chuyện với bạn, nó thực sự khó khăn, không có nơi nào để nói.Cả Mi Zijun và Zhen Zhen đều đã thực hiện những chương trình đặc biệt để quảng bá sản phẩm.

Ngày Trái đất Thế giới 22 tháng 4 Yi: Kêu gọi một chương trình khuyến mại tự nhiên. Tất cả các sản phẩm đều có giá gốc vào ngày đó và không có giới hạn nào đối với việc mua các sản phẩm khác nhau. Bạn có thể bán bao nhiêu mua. Đây là một chương trình khuyến mại tự nhiên .