Độ chính xác thực sự là làn da và đường nét cung cấp hình ảnh và câu chuyện có thể mở rộng cho mỗi anh hùng. Ví dụ: làn da của Zhao Yun có trái tim động cơ, vua hip-hop và da ninja, v.v., mỗi làn da mới đại diện cho một hình ảnh mới Và một mặc dù điều này khác với các nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng người dùng sẽ không có thật. Từ lâu họ đã quen với phong cách mashup này, và điều này cũng đang làm phong phú thêm nội dung của toàn bộ trò chơi ở một không gian khác. Người dùng với những cảm nhận cụ thể và sở thích, trong khi làm cho toàn bộ trò chơi có khả năng mở rộng vô hạn, luôn có một trong những khả năng mở rộng này sẽ lấy được trái tim của khán giả và để khán giả trả tiền.Tuy nhiên, khi nền kinh tế chia sẻ ở đỉnh cao, nó đã trở thành một “mô hình thất bại”.

Nó cũng liên quan đến việc định vị mô hình kinh doanh của chính nó.