Như có câu nói, điều tốt không mất đi, nhưng điều xấu lại lan truyền ngàn dặm.Bằng cách này, các Giá trị Hiện tại Ròng (PresentValue) khác nhau của các dự án có cùng lợi tức kỳ vọng (FutureValue) sẽ tăng lên và tổng các giá trị hiện tại thu được sẽ có nghĩa là giá trị thoát ra trong tương lai sẽ tăng lên.

Nếu đồng nghiệp phát hiện ra tôi nói nhiều như vậy, thực sự không chơi được thì tôi sẽ van xin cho đỡ phiền.