“Mặc dù lúc đầu Niconico có vẻ quá“ tự do ”, nhưng những người sáng tạo đầy nhiệt huyết này đã khai sinh ra văn hóa cộng đồng hiện tại của Niconico.Không cần thiết phải cực đoan, nhưng hầu hết các trang web đều có ít nhất một tài khoản Twitter và một tài khoản Facebook.

Trong số 1.552 công ty, năm 2014, lợi nhuận ròng dưới 10 triệu nhân dân tệ chiếm 98,26%, tỷ trọng dưới 1 triệu nhân dân tệ chiếm 67,40%.