(i mt) in your cart (Bryan Adams)
Alibaba được thành lập vào năm 1999, tiếp theo là Taobao, Alipay, Aliyun và các công ty khác trực thuộc tập đoàn.Trên thực tế, ngay từ năm thứ hai thành lập, Niconico đã được dán nhãn là "niconico sắp hoàn thành" và "hoạt hình niconico đã hoàn thành".

Tất cả các bạn đều biết rằng tôi quên không đếm hàng tồn kho, hàng tồn kho khủng khiếp nhất.