Do đó, đối với Châu Âu và Hoa Kỳ, hình thức thanh toán tri thức quy mô lớn này không chỉ là một khái niệm hoàn toàn mới, mà còn là một cơ hội hoàn toàn mới.3. Quản lý trực quan: Những gì bạn thấy cho phép bạn kiểm soát mọi chi tiết thiết kế, từ bố cục đến yếu tố để cung cấp đầy đủ quyền tự do kiểm soát thiết kế.

& Ldquo; Gia nhập một công ty mới thành lập không phải là kinh doanh phi lợi nhuận. Đây là hành vi đánh bạc hợp pháp với rủi ro cao nhất.