Li Jie

Home / Ai Tongsi
Nhưng điều đáng chú ý là giá trị ban đầu của Zi Lu Gong quá cao.Vào tháng 9 năm 2013, Taobao bắt đầu chặn lối vào của Meili Talk, và lượng truy cập của Meili Talk đã giảm rất nhiều.

Về quy mô thị trường tổng thể, một báo cáo từ SuperDataResearch cho thấy đến cuối năm 2016, quy mô thị trường VR dự kiến ​​sẽ đạt 5,1 tỷ đô la Mỹ, năm 2017, con số này sẽ tăng lên 8,9 tỷ đô la Mỹ, và năm 2018 là sẽ đạt 12,3 tỷ đô la Mỹ.