Sản phẩm của tôi và một thương hiệu quần áo nam trong nước sử dụng cùng một loại vải, cùng chất lượng và được tung ra đồng thời.Nhưng cho dù đó là nhượng quyền đại lý hay bán hàng trực tiếp, thì việc xúc tiến tại địa phương là cần thiết và các đội xúc tiến địa phương cần được xây dựng để quản lý chất lượng xúc tiến tại địa phương.

Tiêu chí sàng lọc cụ thể là gì? Nó có được người đánh giá chấp thuận không? Những hành động nào sẽ tuân theo? Vì lý do này, danh sách mới đã phỏng vấn NetEase Cloud Music để tìm hiểu về các chi tiết đằng sau hình thức tiếp thị bao quát màn hình này.