Phân tích dữ liệu để đạt được phân tích dữ liệu được cá nhân hóa có thể phân biệt mọi thứ ở cấp độ sâu. Một trong những chức năng mạnh mẽ nhất là gắn nhãn mọi người dựa trên các đặc điểm của con người, do đó cung cấp cho người dùng các dịch vụ / sản phẩm được cá nhân hóa, chẳng hạn như giáo dục, du lịch và giải trí., Truyền thông, bán lẻ, quảng cáo và các ngành công nghiệp khác.Sau khi có được thị trường cấp quận, đội ngũ doanh nhân sẽ đi đánh chiếm thị trường cấp quận, huyện, phát triển từ từ và dần dần có được giá trị thương hiệu trong lòng người dân.

Vị trí của AD-1 đạt được nhiều chi tiết chuyển đổi nhất và số lần nhấp cao nhất. Vị trí của AD-2 đạt được khối lượng chuyển đổi cao thứ hai, nhưng so với AD-3, số lần nhấp cao hơn nhiều so với vị trí của AD- 3. Sau đó so sánh hai Theo phân tích về chuyển đổi, không khó để nhận thấy rằng chuyển đổi do vị trí của AD-3 mang lại là tốt hơn so với chuyển đổi của AD-2.